Algemene Voorwaarden


Van J.S van Gilst, handelend onder de naam YUMEN, gevestigd en kantoorhoudend, te Rosmalen, hierna te noemen YUMEN (KVK 17280746).

YUMEN maakt haar bedrijf van het coachen van mensen met stress en burnout klachten, het begeleiden van mensen met verlieservaringen en rouw en het geven van trainingen/sessies over persoonlijke ontwikkeling, communicatie en samenwerking op de werkvloer.

Artikel 1: Definities
1.1 In de algemene voorwaarden worden volgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven: opdrachtgever als zijnde de wederpartij van YUMEN, overeenkomst als zijnde de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen YUMEN en opdrachtgever waarop YUMEN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met YUMEN voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk werd overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle door YUMEN gedane offertes zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft YUMEN het recht binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De door YUMEN gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. YUMEN is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is YUMEN daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij YUMEN anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht YUMEN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Tot stand komen van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van YUMEN. De overeenkomst komt tot stand op de dag van ontvangst door YUMEN van deze overeenkomst.

4.2 Indien van de overeenkomst een schriftelijk contract wordt opgemaakt, komt de overeenkomst eerst dan tot stand op de dag van ondertekening door de opdrachtgever van YUMEN.

4.3 Indien YUMEN geen offerte heeft uitgebracht en indien een contract wel is opgemaakt doch nog niet ondertekend, komt overeenkomst tot stand nadat de opdracht is ontvangen dan wel de uitvoering van de werkzaamheden heeft aangevangen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1 YUMEN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft YUMEN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan YUMEN aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YUMEN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YUMEN zijn verstrekt, heeft YUMEN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 YUMEN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YUMEN is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor YUMEN kenbaar hoorde te zijn.

5.5 Indien voor YUMEN meerwerk voortvloeit uit onjuistheid of onvolledigheid van door de opdrachtgever aangeleverde gegevens of bescheiden is YUMEN gerechtigd deze meerkosten in rekening te brengen.

5.6 In afwijking van lid 5 zal YUMEN geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan YUMEN kunnen worden toegerekend.

5.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan YUMEN de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8 Opdrachtgever vrijwaart YUMEN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. YUMEN zal de opdracht zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal YUMEN de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal YUMEN daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. YUMEN is te allen tijde gerechtigd de door de opdrachtgever verlangde wijzigingen c.q. aanvullingen van de opdracht niet te aanvaarden.

Artikel 7: Contractsduur, uitvoeringstermijn
7.1 De overeenkomst tussen YUMEN en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever YUMEN daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8: Honorarium
8.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8.

8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.6 Indien YUMEN met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is YUMEN niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien YUMEN kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, t.a.v. bijvoorbeeld lonen de tarieven of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is YUMEN gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag YUMEN het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan YUMEN, dat in redelijkheid niet van YUMEN mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.7 In andere gevallen dan als bedoeld in art. 8 onder 6 is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het ontbinden
van de overeenkomst indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid inzake de Wet.

8.8 YUMEN zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. YUMEN zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.9 Indien de opdrachtgever de door YUMEN kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van YUMEN genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9: Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door YUMEN aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3 Indien tussen de partijen betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een opeisbaar geworden termijn is YUMEN gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de opeisbare termijnen zijn voldaan. In een dergelijk geval zullen ook de nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar worden.

9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van YUMEN onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan enige betalingsverplichting voldoet is zij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de opdrachtgever voor alle door YUMEN geleden en te lijden schade.

Artikel 10: Incassokosten
10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

10.2 Indien YUMEN hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11: Klachten
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk 14 na voltooiing van de betreffende werkzaamheden YUMEN schriftelijk worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat YUMEN in staat is adequaat te reageren.

11.2 Zolang de klacht door YUMEN niet is geaccepteerd blijft de betalingsverlichting van opdrachtgever bestaan.

Artikel 12: Opzegging
12.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd eenzijdig een aan YUMEN gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren; vroegtijdige beëindiging kan alleen plaatsvinden met toestemming van YUMEN.

12.2 Indien de gegeven opdracht met toestemming van YUMEN geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd is de opdrachtgever gehouden aan YUMEN alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten waaronder de kosten van voorbereiding en de kosten van voor de opdracht vrijgemaakte arbeidskrachten te vergoeden tegen de door YUMEN in haar offerte opgenomen prijzen. Bovendien heeft YUMEN recht op vergoeding van winstderving en van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is YUMEN niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan tenzij en voor zover de aansprakelijkheid van YUMEN terzake is verzekerd.

13.2 In alle gevallen waarin YUMEN een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers van YUMEN eveneens een beroep daarop doen als was deze bepaling door betrokken werknemers bedongen.

Artikel 14: Geschillen
14.1 De rechter in de vestigingsplaats van YUMEN is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft YUMEN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen YUMEN en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Chat openen
Scan de code
Wil je meer weten over coaching bij stress & burn-out of begeleiding bij verlies & verdriet?